ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือใบคาตามารัน ชมพระอาทิตย์ตก

ไม่ต้องไปไกลถึงบาหลี ที่นี่เลย @Rock Beach Swing และไม่พลาดชมจุดเที่ยวยอดฮิตในภูเก็ตอีกมากมาย พิเศษ!! ไวน์ท่านละ 1 แก้วระหว่างล่องเรือ เมนูพิเศษ!! ติ่มซำเมืองภูเก็ต

ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือใบคาตามารัน ชมพระอาทิตย์ตก

รหัส 007-0279
วันที่เดินทาง
เม.ย.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air
ราคาเริ่มต้น
8,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
161 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินภูเก็ต - ชิโนโปรตุกีส ย่านเมืองเก่าภูเก็ต - วัดฉลอง - พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคีรี - ตลาดนัดชิลวา

04.00 : พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

06.15 : บินลัดฟ้าสู่ สนามบินภูเก็ต โดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินที่ VZ300

07.45 : เดินทางถึง สนามบินภูเก็ต หลังจากรับกระเป๋าเดินทางเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถตู้วีไอพี 

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนูติ่มซำ นำท่านเดินทางสู่ ชิโนโปรตุกีส ย่านเมืองเก่าภูเก็ต อีกหนึ่งจุดไฉไลท์ซึ่งย่านนี้ตึกอาคารต่างๆนั้นเป็นแนวสถาปัตยกรรมเก่าแก่สไตล์ชิโนโปรตุกีสในย่านเมืองเก่าของจังหวัดภูเก็ต

07.45 : เดินทางถึง สนามบินภูเก็ต หลังจากรับกระเป๋าเดินทางเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถตู้วีไอพี

 เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนูติ่มซำ นำท่านเดินทางสู่ ชิโนโปรตุกีส ย่านเมืองเก่าภูเก็ต อีกหนึ่งจุดไฉไลท์ซึ่งย่านนี้ตึกอาคารต่างๆนั้นเป็นแนวสถาปัตยกรรมเก่าแก่สไตล์ชิโนโปรตุกีสในย่านเมืองเก่าของจังหวัดภูเก็ต จากนั้นนำทุกท่านเดินทางไปยัง วัดฉลอง หรือชื่อเรียกเป็นทางการ “วัดไชยธาราม” เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่มีชื่อเสียงของภูเก็ต ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมมากราบสักการะบูชา หลวงพ่อแช่ม ซึ่งต่างมีความเชื่อในเรื่องของการรักษาโรค นอกจากนี้วัดฉลองแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของ พระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมี ประกาศเป็นที่ประดิษฐสถานของ พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่นำมาจากศรีลังกา

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางไปนมัสการ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคีรี เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปแบบร่วมสมัย
จากนั้นนำท่านอิสระเพลิดเพลิน ตลาดนัดชิลวา ตลาดยอดนิยมในหมู่วัยรุ่นเพราะที่นี้มีครบครันทั้งของกิน ของใช้

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 2 Rock Beach Swing - จุดชมวิวกังหันลม - แหลมพรหมเทพ - ท่าเรือราไวย์ - ล่องเรือใบคาตามารัน

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ Rock Beach Swing ตั้งอยู่บริเวณจุดชมวิวหาดกะรน อีกหนึ่งจุดถ่ายภาพริมทะเลแห่งใหม่ล่าสุด ที่มีมุมให้ถ่ายภาพมากมาย เหมือนกับยกบาหลีมาอยู่ที่ภูเก็ต

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ Rock Beach Swing ตั้งอยู่บริเวณจุดชมวิวหาดกะรน อีกหนึ่งจุดถ่ายภาพริมทะเลแห่งใหม่ล่าสุด ที่มีมุมให้ถ่ายภาพมากมาย เหมือนกับยกบาหลีมาอยู่ที่ภูเก็ต นำท่านเดินทางไปสู่ ท่าเรือราไวย์ ระหว่างรอขึ้นเรืออิสระทุกท่านตาอัธยาศัย หรือเก็บภาพความประทับใจบริเวณท่าเรือ

16.00 : เดินทางออกจากท่าเรือราไวย์ล่องเรือไปยังแหลมพรหมเทพ ชมวิวทิวทัศน์ของ เกาะบอน และ เกาะแก้วใหญ่

17.30 : เดินทางมาถึง แหลมพรหมเทพ ชมพระอาทิตย์ตกและล่องเรือไปชมทิวทัศน์ เกาะมัน หาดยะนุ้ย และ หาดในหาน

18.30 : เดินทางออกจากแหลมพรหมเทพกลับไปยังท่าเรือราไวย์ พักผ่อนหย่อนใจกับบรรยากาศดีๆบนเรือใบ

19.30 : เดินทางถึงท่าเรือราไวย์                                                          

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 3 ร้านพรทิพย์ - วัดพระผุด - Ma Doo Bua Café - สนามบินภูเก็ต - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านแวะซื้อของฝาก ร้านพรทิพย์ ถือว่าเป็นร้านขายของฝากที่มีชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ต
นำท่านแวะซื้อของฝาก ร้านพรทิพย์ ถือว่าเป็นร้านขายของฝากที่มีชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ต นำท่านแวะซื้อของฝาก ร้านพรทิพย์ ถือว่าเป็นร้านขายของฝากที่มีชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ต

18.30 : บินลัดฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินที่ VZ309

20.00 : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่ารถตู้ VIP นำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงห้องพัก
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์ และทีมงานคอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 300 บาท/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
ช่วงเดินทาง
01/04/2021 03/04/2021
การเดินทาง
VietJet Air
จำนวน
ราคา
8,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือใบคาตามารัน ชมพระอาทิตย์ตก
เดินทาง 01/04/2021 03/04/2021
*** ราคาผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง พัก 2-3 ท่าน 7,999 ***
*** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 6,999 ***
*** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  02/04/2021 04/04/2021
  การเดินทาง
  VietJet Air
  จำนวน
  ราคา
  12,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือใบคาตามารัน ชมพระอาทิตย์ตก
  เดินทาง 02/04/2021 04/04/2021
  *** ราคาผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง พัก 2-3 ท่าน 11,999 ***
  *** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 10,999 ***
  *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   08/04/2021 10/04/2021
   การเดินทาง
   VietJet Air
   จำนวน
   ราคา
   12,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือใบคาตามารัน ชมพระอาทิตย์ตก
   เดินทาง 08/04/2021 10/04/2021
   *** ราคาผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง พัก 2-3 ท่าน 11,999 ***
   *** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 10,999 ***
   *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    09/04/2021 11/04/2021
    การเดินทาง
    VietJet Air
    จำนวน
    ราคา
    12,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือใบคาตามารัน ชมพระอาทิตย์ตก
    เดินทาง 09/04/2021 11/04/2021
    *** ราคาผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง พัก 2-3 ท่าน 11,999 ***
    *** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 10,999 ***
    *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     13/04/2021 15/04/2021
     การเดินทาง
     VietJet Air
     จำนวน
     ราคา
     15,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือใบคาตามารัน ชมพระอาทิตย์ตก
     เดินทาง 13/04/2021 15/04/2021
     *** ราคาผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง พัก 2-3 ท่าน 14,999 ***
     *** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 13,999 ***
     *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      14/04/2021 16/04/2021
      การเดินทาง
      VietJet Air
      จำนวน
      ราคา
      15,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือใบคาตามารัน ชมพระอาทิตย์ตก
      เดินทาง 14/04/2021 16/04/2021
      *** ราคาผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง พัก 2-3 ท่าน 14,999 ***
      *** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 13,999 ***
      *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       15/04/2021 17/04/2021
       การเดินทาง
       VietJet Air
       จำนวน
       ราคา
       15,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือใบคาตามารัน ชมพระอาทิตย์ตก
       เดินทาง 15/04/2021 17/04/2021
       *** ราคาผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง พัก 2-3 ท่าน 14,999 ***
       *** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 13,999 ***
       *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        16/04/2021 18/04/2021
        การเดินทาง
        VietJet Air
        จำนวน
        ราคา
        12,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือใบคาตามารัน ชมพระอาทิตย์ตก
        เดินทาง 16/04/2021 18/04/2021
        *** ราคาผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง พัก 2-3 ท่าน 11,999 ***
        *** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 10,999 ***
        *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         22/04/2021 24/04/2021
         การเดินทาง
         VietJet Air
         จำนวน
         ราคา
         9,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือใบคาตามารัน ชมพระอาทิตย์ตก
         เดินทาง 22/04/2021 24/04/2021
         *** ราคาผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง พัก 2-3 ท่าน 8,999 ***
         *** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 7,999 ***
         *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          29/04/2021 01/05/2021
          การเดินทาง
          VietJet Air
          จำนวน
          ราคา
          12,999 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือใบคาตามารัน ชมพระอาทิตย์ตก
          เดินทาง 29/04/2021 01/05/2021
          *** ราคาผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง พัก 2-3 ท่าน 11,999 ***
          *** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 10,999 ***
          *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           30/04/2021 02/05/2021
           การเดินทาง
           VietJet Air
           จำนวน
           ราคา
           12,999 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือใบคาตามารัน ชมพระอาทิตย์ตก
           เดินทาง 30/04/2021 02/05/2021
           *** ราคาผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง พัก 2-3 ท่าน 11,999 ***
           *** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 10,999 ***
           *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            01/04/2021 03/04/2021
            VietJet Air
            8,999 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือใบคาตามารัน ชมพระอาทิตย์ตก
            เดินทาง 01/04/2021 03/04/2021
            *** ราคาผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง พัก 2-3 ท่าน 7,999 ***
            *** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 6,999 ***
            *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             02/04/2021 04/04/2021
             VietJet Air
             12,999 บาท
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือใบคาตามารัน ชมพระอาทิตย์ตก
             เดินทาง 02/04/2021 04/04/2021
             *** ราคาผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง พัก 2-3 ท่าน 11,999 ***
             *** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 10,999 ***
             *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              08/04/2021 10/04/2021
              VietJet Air
              12,999 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือใบคาตามารัน ชมพระอาทิตย์ตก
              เดินทาง 08/04/2021 10/04/2021
              *** ราคาผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง พัก 2-3 ท่าน 11,999 ***
              *** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 10,999 ***
              *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               09/04/2021 11/04/2021
               VietJet Air
               12,999 บาท
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือใบคาตามารัน ชมพระอาทิตย์ตก
               เดินทาง 09/04/2021 11/04/2021
               *** ราคาผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง พัก 2-3 ท่าน 11,999 ***
               *** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 10,999 ***
               *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                13/04/2021 15/04/2021
                VietJet Air
                15,999 บาท
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือใบคาตามารัน ชมพระอาทิตย์ตก
                เดินทาง 13/04/2021 15/04/2021
                *** ราคาผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง พัก 2-3 ท่าน 14,999 ***
                *** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 13,999 ***
                *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 14/04/2021 16/04/2021
                 VietJet Air
                 15,999 บาท
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือใบคาตามารัน ชมพระอาทิตย์ตก
                 เดินทาง 14/04/2021 16/04/2021
                 *** ราคาผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง พัก 2-3 ท่าน 14,999 ***
                 *** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 13,999 ***
                 *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  15/04/2021 17/04/2021
                  VietJet Air
                  15,999 บาท
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือใบคาตามารัน ชมพระอาทิตย์ตก
                  เดินทาง 15/04/2021 17/04/2021
                  *** ราคาผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง พัก 2-3 ท่าน 14,999 ***
                  *** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 13,999 ***
                  *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   16/04/2021 18/04/2021
                   VietJet Air
                   12,999 บาท
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือใบคาตามารัน ชมพระอาทิตย์ตก
                   เดินทาง 16/04/2021 18/04/2021
                   *** ราคาผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง พัก 2-3 ท่าน 11,999 ***
                   *** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 10,999 ***
                   *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    22/04/2021 24/04/2021
                    VietJet Air
                    9,999 บาท
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือใบคาตามารัน ชมพระอาทิตย์ตก
                    เดินทาง 22/04/2021 24/04/2021
                    *** ราคาผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง พัก 2-3 ท่าน 8,999 ***
                    *** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 7,999 ***
                    *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     29/04/2021 01/05/2021
                     VietJet Air
                     12,999 บาท
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือใบคาตามารัน ชมพระอาทิตย์ตก
                     เดินทาง 29/04/2021 01/05/2021
                     *** ราคาผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง พัก 2-3 ท่าน 11,999 ***
                     *** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 10,999 ***
                     *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      30/04/2021 02/05/2021
                      VietJet Air
                      12,999 บาท
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือใบคาตามารัน ชมพระอาทิตย์ตก
                      เดินทาง 30/04/2021 02/05/2021
                      *** ราคาผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง พัก 2-3 ท่าน 11,999 ***
                      *** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 10,999 ***
                      *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       Share on social networks
                       โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                       • เดินทางมาเอง
                       • มี.ค.64 - พ.ค.64
                       • 2 วัน 1 คืน
                       • 45 ครั้ง
                       เริ่มต้น 1,199 บาท
                       รหัส 000-0229
                       2 วัน 1 คืน
                       เดินทางมาเอง
                       เริ่มต้น 1,199 บาท
                       • เดินทางมาเอง
                       • มี.ค.64 - เม.ย.64
                       • 3 วัน 2 คืน
                       • 56 ครั้ง
                       เริ่มต้น 2.699 บาท
                       รหัส 010-0262
                       3 วัน 2 คืน
                       เดินทางมาเอง
                       เริ่มต้น 2.699 บาท
                       • Thai Smile Airways (WE)
                       • เม.ย.64 - พ.ค.64
                       • 4 วัน 3 คืน
                       • 41 ครั้ง
                       เริ่มต้น 12,790 บาท
                       รหัส 024-0346
                       4 วัน 3 คืน
                       Thai Smile Airways (WE)
                       เริ่มต้น 12,790 บาท
                       ชื่นชอบ